Životné poistenie – Komu sa oplatí

Životné poistenie slúži na zabezpečenie vašich blízkych v prípade vášho predčasného úmrtia, alebo vás, ako poisteného, v prípade vážnej choroby, či ťažkého zranenia s trvalými následkami. Poistenie kryje nepredvídané udalosti a nečakané výdavky spojené s nimi. Okrem toho sa životné poistenie oplatí uzatvoriť aj v prípade, ak čerpáte hypotéku, podnikateľský úver alebo podobný produkt s dlhou dobou splácania. Práve to sú situácie, kedy by každá závažná zdravotná komplikácia ohrozila finančnú stabilitu vás alebo vašej rodiny.

Typy životného poistenia

Rizikové životné poistenie je základným produktom životného poistenia. Pri jeho uzatvorení sa stanoví výška poistnej sumy, ktorá je vyplatená v prípade poistnej udalosti (úmrtia, choroby, invalidity, atď). Poistenie môže byť uzatvorené na určitú dobu alebo na celý život. Ako už názov naznačuje, ide o krytie rizika. Rizík, ktoré sa dajú poistiť je niekoľko, o nich si prečítate nižšie.

Kapitálové životné poistenie je vlastne rizikové poistenie spojené s investovaním peňazí do rôznych finančných nástrojov. Poistná zmluva obsahuje aj kapitálovú zložku, ktorá môže byť viazaná alebo neviazaná. V prípade viazanej kapitálovej zložky poisťovňa garantuje určitý výnosktorý je vyplatený pri dožití alebo skončení poistnej doby.

Investičné životné poistenie – Ajkeď už ide skôr o „historický“ produkt, doteraz sa stretávam u klientov so starými zmluvami investičného poistenia. Investičné poistenie spája rizikové poistenie s investičnou zložkou, ktorá je investovaná podľa vopred určenej stratégie do podielových fondov. V prípade dožitia alebo vypršania zmluvy, je poistenému vyplatená hodnota podielov, ktorú nasporil do tohto času očistená o poplatky (často veľmi vysoké). Keďže v čase uzatvorenia nebolo možné investovať ako dnes v desiatkach eur, museli poisťovne takto nabrať kapitál od viacerých poistencov, aby mohli nakúpiť podiely vo firmách vo väčších sumách. A pre poistencov to bol jediný spôsob, ako môcť vôbec investovať.

V súčasnosti, nakoľko už môžete investovať priamo na burze, a bez potreby platiť vysoké, často až nezmyselné poplatky poisťovni, stráca investičné aj kapitálové poistenie význam a teda poistenie, ktorému sa venujem v článku, je poistenie rizikové.

Kto potrebuje životné poistenie

Životné poistenie je nevyhnutnou zložkou portfólia osobných financií každého podnikateľa a SZČO. Konatelia s.r.o. bez odvodov a živnostníci s minimálnymi odvodmi sa nemôžu spoliehať na štát, že im uhradí náklady na život v prípade invalidity alebo zabezpečí živobytie pre rodinu v prípade úmrtia jej živiteľa. Invalidný dôchodok pri minimálnych odvodoch predstavuje cca 350EUR, to je naozaj málo. 

Prečo riešim práve invaliditu? Každý 12ty človek na Slovensku v produktívnom veku je invalidný a tento pomer stúpa. Pravdepodobnosť invalidity v produktívnom veku je o 11 % vyššia ako pravdepodobnosť smrti. Najčastejším dôvodom invalidity pritom nie sú úrazy, ale choroby. A to až v 97% prípadoch. Čiže aj choroby sú logicky nevyhnutný rizikom, ktoré musí životné poistenie kryť.

Zamestnanci s dobrým príjmom to majú o niečo ľahšie. Pri plate 2000EUR v čistom (a splnení podmienok nároku) máte nárok na plný invalidný dôchodok cca 1180EUR

Je to však dostatočná suma na pokrytie nákladov na život v prípade, ak čerpáte hypotéku a máte splátku napr. 750EUR a vaša žena je na materskej? A dámy, vy ste pripravené na uživenie manžela, ktorý ostal invalidným a jeho príjem klesol z 2000EUR na 1180EUR? Prípadne až na 350EUR, ak je podnikateľ s minimálnymi odvodmi?

Na grafe vidíte príčiny vzniku invalidity v roku 2021. Uvedené údaje naznačujú trend aj v rámci ochorení a pomeru kritických chorôb k vážnym úrazom vo všeobecnosti.

Kto nepotrebuje životné poistenie

Životné poistenie je dobrovoľnou formou zabezpečenia príjmu a existujú aj ľudia, pre ktorých je dobré ho mať, ale nie je nevyhnutné. Čo tieto skupiny ľudí spája, je jednoducho povedané pasívny príjem. Pasívny príjem, ktorý im beží, aj keď fyzicky nemusia pracovať – príjem z prenájmu nehnuteľnosti, príjem z dividend akcií, podielových fondov, príjem z vlastnej firmy, kde všetko beží samo, príjem z mamahotelu, alebo manžela, ktorý ženu živí.

Typy ľudí, ktorí nepotrebujú životné poistenie:

  1. Dospelý syn/dcéra bohatých rodičov, ktorý využíva mamahotel (tu poistenie ale potrebujú tí rodičia)
  2. Majiteľ firmy, ktorá generuje príjem aj bez jeho pričinenia 
  3. Žena v domácnosti (nie na materskej), ktorá nemusí pracovať, lebo ju živí manžel (tomu však životné poistenie treba určite)
  4. Človek, ktorého pasívny príjem z investícií alebo prenájmu nehnuteľnosti pokryje životné náklady.

Pasívny príjem, ktorý však závisí od inej osoby (mama, otec, manžel) čelí riziku straty príjmu práve tejto osoby a preto vaše zabezpečenie príjmu sa presúva na ňu.

Mamičky na materskej! Poistite svojho manžela/partnera! 

Čo má byť v poistení kryté?

Poisťovne sa predbiehajú v pridávaní rôznych rizík ako poistenie vyhorenia osobnosti, poistenie následkov sedavého zamestnania, bolestné pri úraze a pod. No ako si vybrať, čo vlastne má moja poistka obsahovať?

Tak po prvé, máme tie najdôležitejšie riziká v životnom poistení (tie, ktoré poistka MUSÍ obsahovať):

Invalidita– V prípade uznania invalidným je vyplácaná jednorázová suma alebo mesačný dôchodok (podľa výberu poistenca). Invaliditu rozlišujeme plnú (nad 70%) a čiastočnú (nad 40%) a tak ju vieme poistiť aj v poisťovniach. Čiastočných invalidov je samozrejme viac (skoro dvojnásobne ) ako ľudí plne invalidných, takže je namieste poistiť invaliditu od 40% do 100%. Tu je tiež možnosť nastaviť plnenie s klesaním v závislosti od výšky hypotéky, alebo v koštantnej výške reálnych nákladov celej rodiny na niekoľko rokov (v prípade živiteľa rodiny). Poisťovne ponúkajú aj možnosť poistenia formou invalidného dôchodku vyplácaného mesačne. Výšku tohto dôchodku si vypočítate jednoducho – od mesačných nákladov odčítate sumu, ktorú vám vyplatí štát v prípade invalidity a na rozdiel z tejto sumy sa poistíte v komerčnej poisťovni.

Kritické choroby – v prípade diagnostikovania choroby zo zoznamu kritických chorôb určených poisťovňou, je vyplatená jednorázová suma. Zoznam kritických chorôb v jednotlivých poisťovniach má svoje rozdiely a tie sú veľmi dôležitým kritériom pri výbere poisťovne. V malom zastúpení existujú poisťovne, ktoré choroby rozdelujú do 4 až 5tich skupín a aj keď sa vyplní poistné krytie z dôvodu ochorenia patriaceho do jednej skupiny, poistený ostáva aj naďalej poistený na choroby s ostatných skupín. Viacero poisťovní na trhu túto možnosť neponúka. Majú len jeden zoznam a ak ochoriete a poisťovňa vám vyplatí peniaze, jednoducho ostávate už nepoistiteľný na akúkoľvek inú kritickú chorobu.

Trvalé následky úrazu – menej pravdepodobné riziko, avšak v prípade, že pôjde o naozaj vážny stav, nastane nepredstaviteľná situácia, ktorá ovplyvní celú rodinu. Toto riziko funguje progresívne, t.j. suma, na ktorú sa poistíte, nie je maximálna, ale naopak, rastie v závislosti od vážnosti stavu. Každá poisťovňa má oceňovaciu tabuľlku jednotlivých trvalých následkov a ponúkajú násobenie poistnej sumy od 3 do 10 násobku poistnej sumy. T.j. ak sa poistíte na 30tis. EUR, v prípade ochrnutia v dôsledku úrazu dostanete až 300tis. EUR.

Úmrtie – v prípade úmrtia osoby peňažné plnenie vyplatené oprávnenej osobe (manželka, deti). Výška plnenia sa odporúča nastaviť na výšku zostatku úveru. Je možnosť nastaviť sumu plnenia aj s klesaním, t.j. približne tak, ako klesá úver, klesá aj suma, ktorá je v prípade úmrtia vyplatená.

Poistenie úmrtia nie je nevyhnutným rizikom len v prípade, ak ide o rodiča, či živiteľa rodiny. Pokiaľ je poistenou osobou človek, na ktorého pleciach nestojí budúcnosť rodiny, detí, či iných nezaopatrených osôb, nie je toto riziko nevyhnutnou zložkou v životnom poistení.

Menej závažné riziká 

Poisťovne ponúkajú širokú škálu možností, čo všetko si môžete poistiť. Treba však vychádzať z pravdepodobnosti výskytu tohto rizika a dosahu konkrétnej situácie na príjem domácnosti.

Tak napríklad poistenie dennej dávky pri prácenechopnosti. Ak ste práceneschopným, zamestnávateľ je povinný vám vykryť 55% príjmu. Na zvyšok sa smiete poistiť v komerčnej poisťovni. Pri podnikateľoch to bohužiaľ nie je možné, nakoľko ak si sám sebe vypíšete PNku, tak poisťovňa neplní (takých by bolo :D). Poistenie práceneschopnosti sa dá poistiť od 15, 21, 28 a viac dní, takže prvý deň, ktorý vám príde plnenie je napríklad 28my deň práceneschopnosti. Zo štatistík vyplýva, že priemerná práceneschopnosť trvala 43 dní v prípade choroby a približne 62 dní v prípade úrazov. Práceneschopnosť z dôvodu úrazu tvorí len 9% zo všetkých práceneschopností, čiže treba si premyslieť, či platiť toto riziko a v prípade PNky mať vyplnených len 15dní (Poistený od 28dňa, na PNke 43dní), alebo navýšiť radšej iné dôležitejšie riziká v poistke.

Úmrtie, hospitalizácia, či chirurgický zákrok následkom úrazu sú veľmi málo pravdepodobné záležitosti, často plnené v iných rizikách a preto ich často nazývame aj zbytočnými (hlavne ak máte poistené úmrtie ako také, či chorobu alebo úraz, v dôsledku ktorého prebehne chirurgický zákrok, či hospitalizácia).

Čo je veľmi dôležité, je uvedomiť si, že nároky na to, ako bude poistka vyzerať, sa menia v závislosti od zmien vo vašom živote. Ak ste slobodný muž bez záväzkov a máte poistku, táto už nebude vôbec riešiť vaše potreby v prípade, keď sa oženíte, kúpite dom na hypotéku a budete živiť manželku aj dve deti. Preto je potrebné poistenie pravidelne kontrolovať a prispôsobiť situácií.

Ak potrebujete poradiť, ako nastaviť svoju životnú poistku tak, aby dávala zmysel, prípadne potrebujete  pomôcť analyzovať už existujúcu poistku, neváhajte ma kontaktovať. Konzultácia je zdarma.

Kontaktujte ma

Ďalšie články

O mne

Medzi  partnerov mojej spoločnosti patria všetky banky a poisťovne na Slovensku, ako aj svetové investičné spoločnosti a preto viem klientovi vybrať vždy tú najvhodnejšiu možnosť.

+421 908 686 379

maria.dudova@swisslifeselect.sk

Týždenné Novinky
Zo Sveta Financií

Zaregistrujte sa tu!