Dlhopisy, ich typy a riziká

Dlhopisy sú bežnou súčasťou investičného portfólia viacerých investorov, no pre mnohých sú stále neprebádanou riekou.

Poďme si teda vysvetliť, čo sú dlhopisy a ako môžu obohatiť vaše investičné portfólio.

Dlhopisy sú jednoducho povedané pôžička, ktorú dávate vy, ako investor, štátu alebo súkromnej spoločnosti (podľa toho rozlišujeme štátne a korporátne dlhopisy) na určitý čas, a na oplátku dostane za ňu výnos v podobe úroku. Potom, keď dlhopisu vyprší platnosť, vráti sa investorovi 100 % sumy počiatočnej investície. Vo finančnom svete je to zákonná zmluva medzi veriteľom a dlžníkom. Dlhopis predstavuje prísľub dlžníka zaplatiť veriteľovi ich istinu a zvyčajne úroky z pôžičky.

Vydaním dlhopisu určitou spoločnosťou alebo štátom si požičiavajú peniaze od investorov, ktorým následne vyplácajú úrok za túto pôžičku. Spoločnosti a štáty vydávajú dlhopisy neustále, aby financovali nový projekt alebo použili peniaze na súčasné výdavky.

Investovanie do dlhopisov

Dlhopisy sú vnímané ako nízko riziková alternatíva k akciám a sú niekedy využité na diverzifikáciu portfólia. Akciový investori zarobia peniaze len v prípade, ak spoločnosť, do ktorej investujú, zarobí peniaze a ak spoločnosť nevykazuje žiaden zisk, tak investori nedostanú nič. Dlhopisový investori dostanú sľúbený výnos, aj keď sa spoločnosti nedarí. Na druhú stranu, ak sa spoločnosti extrémne darí, akciovému investorovi narastajú výnosy priamoúmerne k výnosom spoločnosti, než to pri vlastnení dlhopisu stále dostane investor len sľúbený výnos z dlhopisu.

Riziká investovania do dlhopisov 

Tak, ako s každou investíciou, aj s dlhopismi je spojené určité riziko, aj keď vo všeobecnosti sa považujú za nízko rizikový nástroj. Riziká investovania do dlhopisov zahŕňajú kolísanie úrokových sadzieb, volatilitu trhu, nižšie výnosy a zmeny vo finančnej stabilite emitenta.

Výnosy z dlhopisov

Hlavnou nevýhodou dlhopisov je, že v porovnaní s akciami, zlatom a nehnuteľnosťami je úroková miera, ktorú generujú, o dosť nižšia. Hoci dlhopisy poskytujú diverzifikáciu, držať príliš veľkú časť svojho portfólia v tomto type investície môže byť príliš konzervatívny prístup. Ak by ste sa rozhodli vsadiť na stabilnú kartu dlhopisov, získate historicky nižšie výnosy, ako z akcií. Výnosy závisia aj od dĺžky splatnosti. Väčinou platí, čím dlhšia splatnosť, tým vyšší výnos. Ak sa máme baviť o číslach, priemerný výnos z dlhopisov za 10rokov 3,64 %, pričom priemerný výnos z akciového indexu S&P 500 za posledných 10rokov je 13%.

Solventnosť emitenta – kreditné riziko

Splatenie dlhopisu pri splatnosti závisí priamo od solventnosti jeho emitenta. Táto solventnosť je pravidelne hodnotené ratingovými agentúrami, ako sú Moody’s alebo Standard & Poor’s. Rating sa pohybuje od najvyššieho AAA – vysoký level kvality a schopnosti splniť finančné záväzky, až po C,D – vysoké riziko zlyhania, vysoká zraniteľnosť. Vo všeobecnosti sa spoločnosti s ratingom AAA až BBB- považujú za kvalitných emitentov s nízkym stupňom rizika a všetky s ratingom pod BBB- sú známe ako dlhopisy špekulatívneho stupňa alebo junk bonds, kde je značné riziko zlyhania kompenzované vyšším výnosom.

Korporátne dlhopisy emitované slovenskými firmami nie sú často ratingované a tým pádom sa ich kúpou investori vystavujú vysokému riziku, ako to bolo aj pri Arca Capital, kde spoločnosť nebola schopná splatiť emitované dlhopisy v hodnote 25mil. EUR a investori doteraz nevedia, či a kedy sa k peniazom vôbec ešte dostanú.

Znížiť toto riziko viete investovaním do dlhopisových fondov zahraničných spoločností s dobrým ratingom.

Durácia dlhopisu, úrokové riziko

Okrem toho sa hodnota dlhopisu počas jeho životnosti mení v závislosti od toho, ako sa pohybujú úrokové sadzby: akékoľvek zvýšenie sadzieb znamená znehodnotenie emitovaných dlhopisov (t. j. pokles ceny na sekundárnom trhu), keďže platia menej ako nové dlhopisy emitované na primárnom trhu. Podobne zníženie sadzieb vytvára dlhopisy v emisii atraktívnejšia: investor môže získať kapitálový zisk opätovným predajom svojich dlhopisov na sekundárnom trhu za vyššiu cenu, ako bola zaplatená. 

Cena dlhopisov je nepriamo úmerná úrokovej sadzbe. Ak úrokové sadzby klesajú, ceny dlhopisov rastú a naopak.

Čo to znamená pre vás investorov, ktorý musia predať dlhopis pred splatnosťou, keď napríklad potrebujte peniaze použiť kvôli neočakávaným udalostiam v živote? No v prípade, ak sú novoemitované dlhopisy ponúkané s vyššou sadzbou, než je tá na vašom dlhopise, budete nútení predať svoj dlhopis na sekundárnom trhu pod cenu a tým pádom aj výnos z neho bude nižší, než sa spočiatku očakávalo. Naopak, ak budú sadzby klesať, ste vo výhode, pretože váš dlhopis zarobí viac a tým pádom ho viete predať za vyššiu cenu, než je cena aktuálne emitovaných dlhopisov.

Durácia dlhopisov je spôsob merania, do akej miery sa ceny dlhopisov pravdepodobne zmenia, keď sa úrokové sadzby pohnú. Technickejšie povedané, durácia dlhopisov je meranie úrokového rizika. 

Durácia zohľadňuje splatnosť dlhopisu, výnos, kupón a kúpne vlastnosti. Tieto mnohé faktory sú vypočítané do jedného čísla, ktoré meria, nakoľko citlivá môže byť hodnota dlhopisu na zmeny úrokových sadzieb. Vo všeobecnosti platí, že čím vyššia je durácia dlhopisu, tým viac bude jeho hodnota klesať pri raste úrokových sadzieb, pretože keď sadzby stúpajú, hodnoty dlhopisov klesajú a naopak. 

Vyššia durácia dlhopisu znamená vyššiu úroveň úrokového rizika a vedomosť o tom môže pomôcť investorom rozhodnúť sa, či je konkrétny dlhopis dobrou investíciou. 

Ak investor očakáva pokles úrokových sadzieb v priebehu doby držby dlhopisu, dlhopis s dlhšou dobou trvania je príťažlivý, pretože hodnota dlhopisu sa zvýšila viac ako porovnateľné dlhopisy s kratšími duráciami.

Tak do akých dlhopisov vlastne investovať?

Investovanie do dlhopisu si vyžaduje analýzu (s pomocou vášho poradcu), ktorá zahŕňa finančnú stabilitu jeho emitenta (či už vlády alebo spoločnosti) a prehľad vo vývoji úrokových sadzieb. Táto predbežná analýza umožňuje posúdiť dve hlavné riziká spojené s investíciou do dlhopisov (riziko solventnosti a úrokové riziko) a posúdiť jeho vhodnosť pre váš profil investora, váš investičný horizont a vaše ciele.

Riziká spojené s investovaním do dlhopisov viete znižovať držaním dlhopisu do splatnosti (tým sa eliminuje vplyv zmien úrokových sadzieb, keďže celková hodnota istiny bude splatená pri splatnosti) a tiež investovaním do dlhopisových fondov, ideálne ETF ( Ide o rozloženie rizika medzi viaceré spoločnosti a štáty v jednej investícií).

Dlhopisové ETF fondy

Jednotlivé dlhopisy majú pevný, nemenný dátum, kedy sú splatné a investori dostanú svoje peniaze späť v tomto termíne. Dlhopisové ETF si však zachovávajú konštantnú splatnosť, čo je vážený priemer splatností všetkých dlhopisov v ich portfóliu.

ETF dlhopisy sa obchodujú na burze, čo znamená, že sa dajú ľahko nakupovať a predávať počas trhových hodín. Táto likvidita uľahčuje investorom rýchlo upraviť svoje držby v reakcii na zmeny na trhu alebo ich investičné ciele.

ETF dlhopisy majú zvyčajne nižšie poplatky a výdavky za správu ako jednotlivé dlhopisy. Nákup dlhopisu ETF môže byť navyše nákladovo efektívnejší ako budovanie diverzifikovaného portfólia dlhopisov s individuálnymi dlhopismi, ktoré si môže vyžadovať viac transakcií a vyššie obchodné náklady.

Investori by si mali dôkladne preštudovať štatút fondu a kľúčové informácie pre dlhopisový fond ETF, aby pochopili investičné ciele fondu, typy dlhopisov držaných vo fonde a trvanie týchto dlhopisov. Je tiež dôležité poznamenať, že durácia nie je jediným faktorom, ktorý treba zvážiť pri hodnotení dlhopisového fondu ETF a investori by sa mali poradiť s finančným poradcom, aby zistili, či je konkrétny fond vhodný pre ich investičné ciele a toleranciu rizika.

Taktiež je dôležité nevsadiť všetky peniaze len na dlhopisovú kartu. V závislosti od horizontu je potrebné vyskladať svoje investičné portfólio z časti dlhopismi, ale aj akciami, lepšie povedané dlhopisovými a akciovými fondami. Pomer dlhopisov k akciám závisí nielen od horizontu ale aj od rizikového profilu samotného investora. Ak ide o dynamickejšiu stratégiu, portfólio vyskladajte v prospech akciíí, ak o konzervatívnu cestu, dlhopisy budú mať väčšie zastúpenie.

Ak si neviete rady, kde začať a ako správne vytvoriť svoje investičné portfólio, rada vám s tým pomôžem. Neváhajte ma kontaktovať pre bezplatnú konzultáciu:

Kontaktujte ma

Ďalšie články

O mne

Medzi  partnerov mojej spoločnosti patria všetky banky a poisťovne na Slovensku, ako aj svetové investičné spoločnosti a preto viem klientovi vybrať vždy tú najvhodnejšiu možnosť.

+421 908 686 379

maria.dudova@swisslifeselect.sk

Týždenné Novinky
Zo Sveta Financií

Zaregistrujte sa tu!